شرکت طراحان رایانه پیشرو از این پس فعالیتی نخواهد داشت.